Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 Informacje o projektach współfinansowanych ze środków unijnych

Tytuł projektu: Restauracja Fortu 52A "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami
Nr umowy: RPMP.06.01.01-12-0155/16-00-XVII/86/FE/17
Wartość projektu: 6 699 026,92 zł
Wartość dofinansowania: 3 122 891,89 zł
Okres realizacji: 16.09.2014- 31.07.2019
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych
Miejsca realizacji: Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest odnawianie materialnego dziedzictwa kulturowego, przekształcanie i włączanie go do nowej roli społecznej za pomocą adaptacji zachowanych części Fortu 52A Łapianka (wpis do rejestru zab. w. małop. dla utworzenia Muzeum i centrum Ruchu Harcerskiego - nowoczesnej, multimedialnej placówki kulturalnej, opartej na kontekstowym ujęciu historycznym, dialogu międzypokoleniowym i międzykulturowym, dziedzictwie niepodległościowym harcerstwa, będącej ważną wizytówką harcerstwa, Krakowa i Polski.
Projekt zakłada kompleksową renowację i konserwację zabytku oraz rekonstrukcję zniszczonych elementów ślusarki, zgodnie ze wskazaniami autorytetów naukowych. Projekt spełni zakładane cele – zachowanie przed zniszczeniem jednego z fortów pancernych Twierdzy Kraków, typowego przykładu dostosowania założeń teoretycznych do warunków terenowych w przypadku architektury   militarnej XIX wieku. Projekt zapewni także użytkownika dla Fortu Łapianka - Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Muzeum zapewni zgodną z wymogami konserwatorskimi eksploatację zrewitalizowanego obiektu. Zapewniona będzie właściwa opieka, co zapobiegnie ponownej dewastacji i pozwoli na udostępnianie obiektu dla zwiedzających. Dodatkową wartością będzie możliwość prezentacji zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Zakres rzeczowy projektu:
Wykonane zostaną prace remontowe przy koszarach szyjowych, ostrogu bramnym i na terenie otaczającym fort.
Zakres:
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
2. Odgrzybianie, odsalanie i oczyszczanie ścian.
3. Ściany - oczyszczenie lica ceglanego, uzupełnienie muru w miejscach ubytków i innych uszkodzeń.
4. Stropy do renowacji.
5. Schody. Zakłada się adaptację dwóch istniejących klatek schodowych łączących parter z piętrem oraz biegów prowadzących na wieżę pancerną do obserwacji i kierowania ogniem oraz wieże-lawety pancerne.
6. Podłoża i izolacje- pionowa i pozioma.
7. Tynki wyprawy i faktury wewnętrzne.
8. Podłogi i cokoły.
9. Parapety.
10. Renowacja lub odtworzenie stalowych elementów,między innymi kratek osłaniających wyloty wentylacyjne.
11. Malowanie. Zabezpieczenia antykorozyjne.
12. Prace renowacyjne i zabezpieczające dachu.
-Galeria strzelecka
zabezpieczyć powierzchnie betonowe galerii zgodnie z systemami renowacyjnymi do betonu wraz z nowym zabezpieczeniem przeciwwodnym oraz ograniczonym użyciem okładzin z blachy cynkowo - tytanowej grubości 0,55mm.Na dolnym i górnym poziomie galerii przewidziano wykonanie pomostów o konstrukcji stalowej. Wypełnienie pomostów z desek impregnowanych grub. 45 mm z uzupełniającymi elementami z krat pomostowych, ażurowych co około 1,50 m. Schody wyjściowe na galerię do odtworzenia według zachowanych wzorów z profili stalowych.
-Pokrycie dachu
13.Usunięcie obcej roślinności i uzupełnienie luk nasad.
14. Uporządkowanie i wyposażenie fos, placu broni i manewrowego. Odtworzenie nawierzchni.

Dokumentacja fotograficzna:
Fort 52A „Łapianka”, ul. Forteczna 28. Stan przed realizacją (fot. po lewej), stan w trakcie inwestycji (fot. po prawej stronie).

Logotypy:

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT
Nr umowy: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17
Wartość projektu: 16 428 992,83 zł
Wartość dofinansowania: 7 856 581,65 zł
Okres realizacji: 21.12.2015- 29.02.2020
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych
Miejsca realizacji: Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

Cele i planowane efekty projektu:
Głównym celem w ramach działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie,  której potencjalny efekt będzie znaczący nie tylko w odniesieniu do obniżenia emisji CO2, ale również zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę dostępu do służby ochrony zdrowia mieszkańców.
Zgodnie z ww. założeniami projekt zakłada oszczędność energii i wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną na terenie Krakowa.
Projekt zakłada, że 34 budynki przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji. Termomodernizacja obejmie zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres Termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są   poprzez przeprowadzone audyty energetyczne.
Projekt będzie skutkować redukcją CO2 i będzie obejmował docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana i regulacja bądź regulacja wew. instalacji CO.
Zakres rzeczowy projektu:
Termomodernizacja 34 budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie. Budynki poddawane termomodernizacji w ramach projektu:

 Budynek nr 1

Przychodnia Zdrowia

al. Pokoju 4

Kraków

Budynek nr 2

Przychodnia Zdrowia

ul. Bałtycka 3

Kraków

Budynek nr 3

Przychodnia Zdrowia

ul. Białoruska 15

Kraków

Budynek nr 4

Przychodnia Zdrowia

os. Centrum B 11A

Kraków

Budynek nr 5

Przychodnia Zdrowia

os. Dywizjonu 303 2

Kraków

Budynek nr 6

Przychodnia Zdrowia

ul. Galla 24

Kraków

Budynek nr 7

Przychodnia Zdrowia

ul. Heleny 2

Kraków

Budynek nr 8

Przychodnia Zdrowia

os. Jagiellońskie 1

Kraków

Budynek nr 9

Przychodnia Zdrowia

ul. Kamedulska 70

Kraków

Budynek nr 10

Przychodnia Zdrowia

os. Kolorowe 21

Kraków

Budynek nr 11

Przychodnia Zdrowia

ul. Królowej Jadwigi 203

Kraków

Budynek nr 12

Przychodnia Zdrowia

ul. Kutrzeby 4

Kraków

Budynek nr 13

Przychodnia Zdrowia

ul. Młodej Polski 7

Kraków

Budynek nr 14

Przychodnia Zdrowia

ul. Na Błonie 1

Kraków

Budynek nr 15

Przychodnia Zdrowia

ul. Na Kozłówce 29

Kraków

Budynek nr 16

Przychodnia Zdrowia

os. Na Skarpie 27

Kraków

Budynek nr 17

Przychodnia Zdrowia

os. Na Skarpie 32

Kraków

Budynek nr 18

Przychodnia Zdrowia

os. Na Skarpie 6

Kraków

Budynek nr 19

Przychodnia Zdrowia

os. Na Wzgórzach 1

Kraków

Budynek nr 20

Przychodnia Zdrowia

ul. Nałkowskiego 1

Kraków

Budynek nr 21

Przychodnia Zdrowia

ul. Niemcewicza 7

Kraków

Budynek nr 22

Przychodnia Zdrowia

os. Niepodległości 2

Kraków

Budynek nr 23

Przychodnia Zdrowia

ul. Pachońskiego 12

Kraków

Budynek nr 24

Przychodnia Zdrowia

os. Piastów 40

Kraków

Budynek nr 25

Przychodnia Zdrowia

ul. Popiełuszki 42

Kraków

Budynek nr 26

Przychodnia Zdrowia

os. II Pułku Lotniczego 22

Kraków

Budynek nr 27

Przychodnia Zdrowia

ul. Radomska 36

Kraków

Budynek nr 28

Przychodnia Zdrowia

ul. Rusznikarska 17

Kraków

Budynek nr 29

Przychodnia Zdrowia

ul. Szwedzka 27

Kraków

Budynek nr 30

Przychodnia Zdrowia

ul. Ułanów 29

Kraków

Budynek nr 31

Przychodnia Zdrowia

ul. Ułanów 29A

Kraków

Budynek nr 32

Przychodnia Zdrowia

os. Urocze 2

Kraków

Budynek nr 33

Przychodnia Zdrowia

ul. Wysłouchów 43

Kraków

Budynek nr 34

Przychodnia Zdrowia

os. Złotej Jesieni 3

Kraków

Budynki dotychczas poddane termomodernizacji:

Przychodnia Zdrowia, os. Na Błonie 1
Przychodnia Zdrowia, ul. Galla 24
Przychodnia Zdrowia, os. Kolorowe 21
Przychodnia Zdrowia, os. Na Skarpie 6